Tečaji za predšolske otroke

(v vrtcih in naših prostorih)

50 ur/2×1 ura tedensko ali 1x2uri tedensko

TRAJANJE: od oktobra do maja

angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina, španščina (začetni/nadaljevalni)

S posebno pozornostjo in skrbnostjo se posvečamo pripravi programov in izvajanju uric za naše najmlajše, kajti zavedamo se, da je prvi stik s tujim jezikom najpomembnejša izkušnja za nadaljnje učenje tujega jezika.

ALI JE SPLOH SMISELNO OTROKA TAKO ZGODAJ VKLJUČITI V TEČAJ TUJEGA JEZIKA?

Strokovne raziskave in naše tridesetletne izkušnje pri poučevanju najmlajših so pokazale, da se otroci v tej starosti izredno hitro in igraje učijo tujega jezika na spontan način. Od njih seveda še ne moremo pričakovati, da bodo »spregovorili« v tujem jeziku, dobili pa bodo trdne temelje za nadaljnje učenje, ki je dolgoročen proces. Poučevanje najmlajših temelji na dognanjih razvojne psihologije, socialne pedagogike in nevroznanosti ter prilagoditvi intelektualnim sposobnostim ter emocionalnemu razvoju posameznega otroka.

Sodelovali smo v mednarodnih projektih namenjenih poučevanju tujih jezikov, npr. projekt »Wambach«, ki temelji na načelih konvergentne pedagogike, ki vključuje elemente umetnosti, glasbe, plesa in socialne interakcije ter razvijanju občutljivosti za povezovanje le teh. Tak način omogoča celostni pristop k učenju tujega jezika. Pri otrocih vzpodbujamo sposobnost poslušanja in odprtost, boljše poznavanje sebe in drugih, občutljivost za glasbo, ritem in intonacijo, razvijanje intuicije in ustvarjalnosti, globalne percepcije, sposobnost predvidevanja ter sposobnost prilagajanja novim okoliščinam in socialnim vlogam, ki jih bo otrok prevzel kasneje v življenju. Otrok na ta način gradi pozitiven odnos do sebe in drugih, lastno identiteto, pridobiva občutek za melodijo, izgovorjavo in intonacijo tujega jezika, ter odprtost za samostojno pridobivanje informacij.

Na koncu tečaja otrok pridobi osnovno besedišče predmetov, ki predstavljajo njegov svet, osnovne fraze v vsakdanjih uporabnih situacijah, izkušnje s poslušanjem pravljic v tujem jeziku, številne pesmice, izštevanke, socialne igre in poimenovanje vsakdanjih opravil. Tečaje vodijo prijazni, dinamični in strokovno podkovani pedagogi.

CENA: 8€-32€/mesečno

 

Tečaji za osnovnošolce

začetni in nadaljevalni tečaji

angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina, češčina, kitajščina,

60 ur: 1xtedensko 2 uri oz. po dogovoru

Trajanje: od oktobra do junija

Tečaji potekajo na osnovnih šolah in v naših prostorih v Ljubljani in Domžalah. Za prvošolce, ki so tečaje že obiskovali v vrtcu, izvajamo nadaljevalne tečaje. Tečaji potekajo po lastnih učbenikih oz. učbenikih tujih založb. Zavedamo se, da je pri učenju tujih jezikov pomembna kontinuiteta in po predznanju čim bolj enotna skupina, zato pred pričetkom opravimo uvrstitveni test. Na tečajih otroci utrjujejo znanje pridobljeno v šoli hkrati pa to snov nadgrajujejo in razširjajo. Težavnost se seveda stopnjuje, v višjih razredih pa v pouk vključimo tudi tujega predavatelja, ki poskrbi, da učenci pridobljeno znanje začnejo uporabljati tudi v praksi. Uporabljamo sodobne in učinkovite metode, hkrati pa poskrbimo tudi za dobro počutje otrok v naših tečajih. Učenci od 2. razreda dalje opravljajo tudi vmesne in končni test, ki pa ni pogoj za vpis v naslednje leto. Pri izvajanju upoštevamo sposobnosti in psihofizični razvoj otroka ter integriteto vsakega posameznika na tečaju. Dosedanji rezultati so pokazali, da lahko učenci po 9 letih učenja na naši šolo z lahkoto premagujejo srednješolsko in gimnazijsko snov in dosegajo visoke rezultate na državnih tekmovanjih iz tujega jezika ter na mednarodnih izpitih FCE.

 

Tečaji za srednješolce

angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina, češčina, ruščina,kitajščina

60 ur (1x tedensko 2uri) /(2x2uri tedensko)

Trajanje: od oktobra do junija

Dijaki so po uvrstitvenem testu vključeni v skupine glede na predznanje, kar omogoča boljše napredovanje. Del pouka popolnoma posvetimo potrebam dijakov, razlagi manjkajoče snovi in pripravi na šolske teste, del pouka pa je nadgradnja in bogatitev njihovega znanja. Poudarek je na komunikaciji v tujem jeziku tudi s tujim govorcem, ter pisanju esejev, besedotvorju in občutljivosti za tuj jezik. Krepimo vse jezikovne spretnosti: pisanje, poslušanje, izražanje, razumevanje in branje. Celotno delo je usmerjeno k uspešnosti na maturi oz. končnih izpitih. Dijake spodbujamo k pripravi in predstavitvi lastnih referatov, kar pripomore k premagovanju strahu pred javnim nastopanjem v tujem jeziku in s tem krepitvi samozavesti v podobnih situacijah. Tečaji za srednješolce so odlična podpora pri obvladovanju zahtevnosti šolskega programa.

CENA: 44€/mesečno

 

Priprava na maturo

60ur/1×2 uri tedensko /2x 2 uri tedensko

Trajanje: od oktobra do junija/od oktobra do februarja

Pri tovrstnih tečajih je celotno delo usmerjeno k uspešnosti na maturi oz. pri opravljanju certifikatov. Uporabljamo preizkušene učbenike in zahtevano snov na maturi. Poudarek je na utrjevanju slovnice in besedišča na višjem nivoju, pisanju esejev, govorjenju, poslušanju in razumevanju ter suverenem izražanju obenem pa krepitvi logičnega mišljenja, lastnega mnenja in argumentiranje le tega.

Priprava na maturo po težavnosti sovpada s FCE, ki ga dijaki lahko opravljajo v decembru in juniju.

Priprava na certifikate poteka po zato namenjenih učbenikih, izpite pa lahko opravljate dvakrat letno pri tuji izpitni komisiji.

 

Dopolnilni tečaji

angleščina, nemščina, francoščina, španščina, italijanščina, ruščina, češčina, kitajščina

skupinski/ individualni

V skupino vključimo učence, ki imajo težave pri obvladovanju predvidene šolske snovi in celoten tečaj je namenjen premagovanju vrzeli v znanju. Opravimo ogromno vaj, skupno se pripravljamo na šolske teste. Gre za t.i. »skupinske inštrukcije«, seveda pa so v skupino vključeni otroci oz. dijaki glede na starost in predznanje. Tečaj lahko poteka v skupinski ali pa individualni obliki. Za individualno obliko se odločimo, če so vrzeli v znanju res prevelike in znanje tako šibko, da učenec najprej potrebuje popolno razlago osnov, kasneje pa se lahko vključi tudi v skupino. Izvajamo pa tudi dopolnilne oz. dodatne tečaje za učence, ki nimajo nobenih težav pri obvladovanju šolske snovi, radi pa bi le nadgradili in razširili že pridobljeno znanje.

CENA: 44€/mesečno